PHP发送数据到客户端-PHP和HTML混合编程

<?php
//2.PHP和HTML混合编程
$title = '我的新闻123';
$news = array(
  0 => array(
    'url' => 'http://www.baidu.com/',
    'title' => '李艳红'
  ),
  1 => array(
    'url' => 'http://www.163.com/',
    'title' => '丁磊'
  ),
  2 => array(
    'url' => 'http://www.taobao.com/',
    'title' => '马云'
  ),
  3 => array(
    'url' => 'http://www.360buy.com/',
    'title' => '奶茶MM'
  )
);
?>
<style>.hong{background:#f00;}</style>
<!--
HTML静态网页模块
<div>
  <h1>模块标题</h1>
  <ul>
    <li><a href="http://aaa.com/">列表内容1</a></li>
    <li class="hong"><a href="http://bbb.com/">列表内容2</a></li>
    <li><a href="http://ccc.com/">列表内容3</a></li>
    <li><a href="http://ddd.com/">列表内容4</a></li>
  </ul>
</div>
-->

<!--转为PHP动态网页模块-->
<div>
  <h1><?php echo $title; ?></h1>
  <ul>
<!--简单版本,不带判断
<?php
foreach($news as $k => $v){
?>
    <li><a href="<?php echo $v['url']; ?>"><?php echo $v['title']; ?></a></li>
<?php
}
?>
-->

<!--复杂版本,带条件判断-->
<?php
foreach($news as $k => $v){
  //echo $v['title'] . '<br>';
  if($k != 2){
?>
    <li><a href="<?php echo $v['url']; ?>"><?php echo $v['title']; ?></a></li>
<?php
  }else{
?>
    <li class="hong"><a href="<?php echo $v['url']; ?>"><?php echo $v['title']; ?></a></li>
<?php
  }
}
?>
  </ul>
</div>